ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    اندازه گیری و سیستمهای کنترل    کارشناسی
2    کنترل اتوماتیک    کارشناسی
3    مباحث منتخب دررباتیک    کارشناسی ارشد
4    اصول و مبانی کارآفرینی    کارشناسی
5    دینامیک ماشین    کارشناسی
6    اندازه گیری و سیستمهای کنترل    کارشناسی
7    کنترل اتوماتیک    کارشناسی
8    مباحث منتخب دررباتیک    کارشناسی ارشد
9    اتوماسیون در تولید    کارشناسی ارشد
10    سیستم های کنترل آنالوگ    کارشناسی ارشد
11    کنترل خودکار و پیشرفته    کارشناسی ارشد
12    طراحی مکانیزمهای پیشرفته    کارشناسی ارشد
13    کاربرد میکروپروسسورها    کارشناسی ارشد
14    کنترل پیشرفته خودرو    
15    سیستم های کنترل آنالوگ    کارشناسی ارشد